Vedtægter for Odsherred Ballet og Opera (OBO)

§ 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD

§ 1.1 Foreningens navn er ”OBO” Odsherred Ballet og Operaforening.

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune.

§ 2. FORMÅL

§ 2.1 Foreningens formål er at udbrede kendskabet til klassisk ballet og opera generelt, samt at skabe rammer for udøvelsen af ballet som motionsform.

§ 3. MEDLEMSKAB

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, der er fyldt 18 år, som har betalt kontingent og som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst en måneds varsel. Indkaldelse sker pr. e-mail. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest primo september måned.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

    1. Valg af dirigent
    2. Formandens beretning samt godkendelse heraf
    3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf
    4. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
    5. Fastsættelse af kontingent
    6. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest to uger før generalforsamlingen
    7. Valg til bestyrelse
    8. Valg af revisor
    9. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent senest 7 dage inden datoen for generalforsamlingen har stemmeret.

§ 5. FORENINGENS BESTYRELSE

§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer (formand, næstformand, kasserer samt evt. yderligere 1 eller 2).

§ 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert år.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper m.m.

§ 6 TEGNINGSRET

§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

§ 6.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7 KONTINGENT

§ 7.1 Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen og fremgår af referaterne.

§ 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. Ændringsforslag skal varsles på forhånd.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§ 10 REGNSKAB OG ØKONOMI

§ 10.1 Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.

§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11 OPLØSNING

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige, kulturelle formål inden for ballet, opera eller lignende.

§ 12 DATERING

§ 12.1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den: